برقو پوسته ای

برقو پوسته ای

  • یکشنبه 10 تیر 1397
  • 751 نفر

برقو هایی هستند قابل تعویض بوده و بر روی یک محور ابزار گیر می توان برقو های پوسته ای با قطر های مختلف نصب کرد.و اندازه های مختلفی را برقو کاری کرد.

برقو هایی هستند قابل تعویض بوده و بر روی یک محور ابزار گیر می توان برقو های پوسته ای با قطر های مختلف نصب کرد.و اندازه های مختلفی را برقو کاری کرد.
این نوع برقو ها با با شیارهای مستقیم مارپیچ و خشن تراش ساخته می شوند همچنین دنباله محور ابزار نیز میتواند استوانه ای یا مخروطی باشد.
سوراخ داخل برقوهای پوسته ای به صورت مخروطی با زاویه کم سنگ زده می شود تا بدون لقی بر روی محور قرار گیرد.
 

برقو ماشینی

برقو ماشینی

در برقو کاری سطح داخلی سوراخ به دقت اندازه می شود و پرداخت سطحی آن ها به صورت چشمگیری افزایش می یابد.
برقو پوسته ای

برقو پوسته ای

برقو هایی هستند قابل تعویض بوده و بر روی یک محور ابزار گیر می توان برقو های پوسته ای با قطر های مختلف نصب کرد.و اندازه های مختلفی را برقو کاری کرد.
برقو های انبساطی

برقو های انبساطی

این برقو ها به صورت شیار مستقیم یا مخروطی می باشند و دنباله آن ها ممکن است به صورت شیار مستقیم یا استوانه ای باشد.